برگزاری 12 دوره آموزشی شش ماهه تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه 2

برگزاری 5دوره آموزشی سرویس و نگهداری خودرو

برگزاری 3 دوره آموزشی 6 ماهه تون آپ

برگزاری 5 دوره آموزشی تعمیرکار اتومبیلهای سواری درجه یک