-70%
330,000 تومان

سرفصلهای دوره 1- آشنائی با مفاهیم اولیه برق خودرو (شدت جریان، ولتاژ و مقاومت الکتریکی)2-قانون اهم (ارتباط بین سه کمیت ولتاژ، شدت جریان و مقاومت الکتریکی)3-محاسبات مدارهای ساده الکتریکی4-مدار5-لحیم کاری6-کار با مولتیمتر7- کاربردهای مولتیمتر8-آشنائی با اجزای مدارهای الکتریکی خودرو9-تئوری رله10- نصب رله